• suriyasiriraj2499@gmail.com
  • 418-422 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
เกี่ยวกับเรา

ตำนานสุริยา

สุริยาหีบศพ (ศิริราช-บางกอกน้อย) หรือตั้งเต็กฮวด ศูนย์จัดจำหน่าย หีบศพแห่งแรก ในประเทศไทย ด้วยผลงานระดับชาติ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน จนได้รับความไว้วาง พระราชหฤทัยให้ สุริยาหีบศพ เป็นผู้ที่ออกแบบวาง โครงสร้างประดิษฐ์ หีบพระศพตามประเพณี โบราณประยุกต์ ในพระราชพิธีหลวง ที่มีความสำคัญ มาอย่างต่อเนื่องดังนี้

งานราชพิธีที่ผ่านมา

  • พระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง)
  • พระราชพิธีพระศพ หม่อมหลวงบัว กิติยากร (ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ)
  • พระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • พิธีศพคุณพุ่ม เจนเซ่น (พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกันยาสิริวัฒนาพรรณาวดี)

นอกไปจากนั้น ยังให้บริการกับ ครอบครัวของ บุคคลสำคัญ ในราชสำนัก ผู้ทรง สมณศักดิ์ คณะรัฐบาล ผู้ทรงเกียรติ ในระดับสูง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ ศิลปิน นักแสดง และบุคคลในวงการ สื่อสารมวลชน มานานกว่า 80 ปี จนสามารถสร้างชื่อ และความประทับใจ ให้กับผู้มาใช้บริการ จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยบริการ ที่มีคุณภาพ และทีมงาน ที่มีความพร้อม และประสบการณ์ สูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ ประกอบพิธีกรรม ตามประเพณีไทย ประเพณีจีนโบราณ หรือจีนประยุกต์ จนถึงพิธีกรรม ทางศาสนาคริสต์ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละศาสนาที่มี ความเชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา และบริการตลอด การดำเนินงานพิธีศพ เพื่อให้การจัดงาน มีความถูกต้องตาม ประเพณีอย่างแท้จริง อันเป็นสิริมงคล แกลูกหลาน ครอบครัว และวงศ์ตระกูลสืบไป

วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

บุตร-ธิดา ญาติหรือบุคคล ในครอบครัวควร ให้ความสำคัญ ในการเลือกสรร หีบศพให้ท่านผู้ใหญ่ โดยเลือกให้พอสมควร แก่สถานะภาพ ของครอบครัว และสังคม วงศ์ตระกูล เนื่องจากหีบศพ เปรียบเสมือนบ้าน หลังสุดท้าย

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

งานราชพิธีที่ผ่านมา

สุริยาหีบศพได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีศพมากมายดังนี้